haliyikama.net
Hal� Y�kama ' da Profesyonelli�in yeni adresi

0555 971 51 21

Hizmetlerimiz
- Yerinde Hal� Y�kama Hizmetleri
- Kap�dan Kap�ya Hal� Y�kama Hizmetleri
- Overlok
- Genel Ev temizli�i
- Ofis temizli�i
 
Bir Telefon Yeter.
Gerisini biz hallederiz.
Ankara, �stanbul �ubelerimizde profesyonel ekiplerimizle hizmetinizdeyiz.

��i Uzman�na b�rak�n
Sinirleriniz Daha Fazla Y�pranmas�n..

Hal� Y�kama i�leriniz

itina ile yap�l�r

�nce m��teri memnuniyeti ve hizmette kalite...

L�tfen bilgi almak i�in aray�n�z

0555 971 51 21

Neden Hal� Y�kama

    �e�itli uzman kurulu�lar�n yapt�rd��� ara�t�rma sonu�lar�na g�re Elde Hal� y�kama san�ld���n�n aksine harcanan i� g�c�, her ge�en g�n artan su maliyeti, hal� �mr�n�n azalmas� ve benzeri nedenlerden dolay� sa�l�kl� bir �ekilde Profesyonel ortamlarda yap�lan hal� y�kama 'ya g�re elde hal� y�kayan ki�i a��s�ndan hi� ekonomik olmad��� bilinmektedir. Bunun yan�nda kamusal yarar a����ndan bak�ld���nda konu daha fazla �nem kazanmaktad�r.

    Ekonomik nedenlerin d���nda aile bireylerinin artan oranda ekonomik hayata kat�lmalar� onlar�n Hal� y�kama veya benzeri i�lere art�k fazla zaman ay�ramamalar�na neden omaktad�r. Bunun yan�nda evde y�kanan hal�n�n uzman ortamlarda yap�lan hal� y�kama 'ya g�re �ok sa�l�kl� olmad���n� s�ylemeye bile gerek yoktur. Olay�n kamusal y�n�ne bakarsak su kaynaklar�n�n k�s�tl� olmas� ve gittik�ede azalmaya y�z tutmas� Yerel y�netimleri elde hal� y�kama yap�lmamas� do�rultusunda �nlem almaya itmektedir.

    T�m bu say�lanalardan dolay� profesyonel hal� y�kama talebi olduk�a artm��t�r. Bu durum bu alanda nitelikli niteliksiz bir s�r� firman�n faaliyet g�stermesine sebep olmu�tur. Bu y�zden insanlar se�im yaparken �ok dikkatli olmal�d�r. Bizler haliyikama.net olarak insanlar�n bu ihtiyac�n� en ekonomik ve en fonksiyonel bi�imde kar��lamak i�in elimizden gelen her�eyi yapmaya devam edece�iz.

HALIYIKAMA.NET

 

Özel Arama
Yararl� Linkler
Gerekli Linkler
T.C. Kimlik Numaras�
Se�men Bilgi Sorgulama
Son Dakika DEPREM
Hastaneler
Eczaneler
Hava Durumu
Yol Durumu
�ller Aras� Mesafe
Sayfa Linkeri
ANA SAYFA
Hal� Al�rken
Hal� Temizli�i
Hal� �e�itleri
Sipari�
Faydal� Bilgiler
�leti�im
  Sitemizde kullan�lan yaz�l� ve g�rsel materyallerin baz�lar� ilgili resmi/�zel web sitelerinden al�nm�� olup bu kaynaklar�n linkleri veya adlar� �o�unlukla a��k�a yaz�larak belirtilmi�tir. Kayna��n� g�remedi�iniz, kayna��n�n verilmedi�ini tesbit etti�iniz ve kullan�lmas�n� istemedi�iniz durumlarda veya ba�ka herhangi bir konuda istek �neri ve �ikayetlerinizi l�tfen mujdatakbal@gmail.com adresine veya 0 555 971 51 21 nolu telefondan M�jdat Akbal'a bildiriniz.